Statut

STATUT

Stowarzyszenia Sapere Aude w Kołobrzegu

 

§ 1. Nazwa, siedziba, teren i zasady działania Stowarzyszenia Sapere Aude.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Sapere Aude i jest nazywane dalej Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polski, a siedzibą jest miasto Kołobrzeg.
3. Stowarzyszenie działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 07 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach oraz w niniejszym statucie.
4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może tworzyć sekcje dla realizacji celów statutowych.
5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.
6. Stowarzyszenie może być członkiem związków sportowych i innych stowarzyszeń.
7. Stowarzyszenie może utworzyć biuro dla obsługi zadań określonych w niniejszym statucie oraz zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
8. Stowarzyszenie może używać pieczęci, emblematów, proporców i oznaki organizacyjnej.

 

§ 2. Cele i kierunki działania.

1. Celami Stowarzyszenia są:
a. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie i propagowanie turystyki jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji,
b. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży,
c. kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży,
d. rozwijanie zainteresowań i umiejętności,
e. upowszechnianie kultury wśród młodzieży.

2. Stowarzyszenie będzie realizowało swoje cele poprzez:

a. propagowanie wśród dzieci, młodzieży i członków Stowarzyszenia nauki, kultury, edukacji i oświaty,
b. współpracę z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji państwowej w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
c. pozyskiwanie sponsorów, darczyńców i innych podmiotów, które mogą udzielić Stowarzyszeniu pomocy w realizowaniu celów statutowych,
d. prowadzenie działalności szkoleniowej,
e. organizowanie i uczestniczenie w imprezach sportowych i turystycznych,
f. propagowanie zachowań proekologicznych,
g. realizowanie projektów,
h. organizowanie i uczestniczenie w imprezach kulturalnych i edukacyjnych,
i. organizowanie zajęć edukacyjno-rozwojowych,
j. tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką,
k. promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu realizacji zadań statutowych.

 

§ 3. Członkowie Stowarzyszenia.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. honorowych,
c. wspierających.
3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis do ewidencji Stowarzyszeń, stają się jego członkami z chwilą wpisania Stowarzyszenia do ewidencji KRS.
4. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, identyfikująca się ze statutowymi celami Stowarzyszenia, która złożyła pisemną deklarację przystąpienia
z rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia i została przyjęta uchwałą zarządu oraz opłaciła wpisowe i składkę członkowską.
5. Członkami zwyczajnymi mogą być również osoby małoletnie, które złożyły pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego oraz opłaciły wpisowe i składkę członkowską.
6. Członkami honorowymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zasłużone szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia, mianowane przez walne zebranie członków na wniosek zarządu Stowarzyszenia.
7. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne uznające zadania Stowarzyszenia i czynnie je wspierające, które złożyły pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i oświadczenie o zakresie pomocy na rzecz Stowarzyszenia przyjęte przez zarząd Stowarzyszenia. Członkowie wspierający, będący osobami prawnymi, działają poprzez swojego przedstawiciela.

 

§ 4. Prawa członków Stowarzyszenia.

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
a. czynne i bierne w wyborach do władz Stowarzyszenia oraz posiadają głos stanowiący,
b. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać ich działania,
c. korzystać z majątku Stowarzyszenia dla realizacji celów statutowych,
d. uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
e. zaskarżać uchwały i orzeczenia władz Stowarzyszenia,
f. nosić odznaki organizacyjne.
2. Małoletni członkowie Stowarzyszenia w wieku 16 – 18 lat mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z tym, że w składzie władz Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby pełnoletnie. Osoby w wieku poniżej 16 lat nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członka zwyczajnego.
4. Członek Stowarzyszenia ma prawo wystąpić z Stowarzyszenia w każdym czasie na swój pisemny wniosek złożony na ręce zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 5. Obowiązki członków Stowarzyszenia.

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a. przestrzegania postanowień niniejszego statutu, regulaminów i postanowień władz Stowarzyszenia,
b. aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń ustalonych przez walne zebranie członków Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający opłacają składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§ 6. Ustanie członkostwa.

1. Członkostwo ustaje w przypadku:
a. wystąpienia członka z Stowarzyszenia złożonego na piśmie na ręce zarządu Stowarzyszenia,
b. wykluczenia przez Zarząd w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego statutu, regulaminów, uchwał i decyzji Zarządu Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia, pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
c. nieopłacania przez okres dwóch lat świadczeń i składek członkowskich,
d. rozwiązania się Stowarzyszenia,
e. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną.
2. W przypadku określonym w ust. 1, lit. b i c Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu, bądź wykluczeniu, podając przyczynę i wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania.
3. Uchwały i orzeczenia w sprawach określonych w ust. 2 mogą być zaskarżane przez członków w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.
4. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo z powodu nieopłacania świadczeń i składek członkowskich następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 

§ 7. Wyróżnienia i nagrody.

1. Członkowie Stowarzyszenia mogą być wyróżniani przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz Stowarzyszenia:
a. podziękowaniem lub pochwałą,
b. nagrodą rzeczową lub pieniężną,
c. nadaniem godności członka honorowego,
d. przedstawieniem do odznaczeń sportowych i państwowych.

 

§ 8. Organy Stowarzyszenia.

1. Organami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków.
b. Zarząd Stowarzyszenia
c. Komisja Rewizyjna.
d. Sąd Koleżeński.

 

§ 9. Walne Zebranie Członków.

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
b. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
c. uchwalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
d. przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia,
e. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
f. uchwalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat na rzecz Stowarzyszenia,
g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
h. mianowanie członków honorowych,
i. rozstrzyganie o przynależności Stowarzyszenia do związków sportowych
i stowarzyszeń oraz na rezygnację z takiej przynależności,
j. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
5. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej 50% członków w pierwszym terminie zebrania i bez względu na liczbę członków w drugim terminie. Głosowanie jest jawne.
7. O Walnym Zebraniu Członków Zarząd powiadamia członków pisemnie na 14 dni przed terminem zebrania, podając termin, miejsce i porządek zebrania.

 

§ 10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane przez:
a. Zarząd – na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów,
b. Komisję Rewizyjną,
c. na podstawie wniosku zgłoszonego przez 50% członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd nie później niż jeden miesiąc od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. Postanowienia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w glosowaniu jawnym.

 

§ 11. Zarząd Stowarzyszenia.

1. Zarząd jest organem Stowarzyszenia powołanym do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z pięciu osób wybranych przez walne zebranie członków, w tym:
a. prezesa Stowarzyszenia,
b. zastępca prezesa Stowarzyszenia,
c. zastępca prezesa Stowarzyszenia,
d. skarbnika,
e. sekretarza.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków.
4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
5. Zarząd za swoją działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
6. Zakres działania, organizację oraz zakres obowiązków członków Zarządu określa regulamin pracy uchwalony przez Zarząd.
7. Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
9. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz kierowaniu całokształtem działalności Stowarzyszenia,
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c. zarządzaniem majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
d. uchwalanie planów działania i planów finansowych Stowarzyszenia,
e. zwoływanie i przygotowanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia,
f. powoływanie sekcji i komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,
g. przyjmowanie i wykreślanie członków Stowarzyszenia,
h. uchwalanie wysokości rocznych składek członkowskich, jednak nie wyższych niż 1/5 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku poprzedzającym rok składkowy,
i. prowadzenie ewidencji członków,
j. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
k. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej.
10. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 50% członków Zarządu. W przypadku, gdy liczba głosów „za” i „przeciw” jest równa – głos rozstrzygający ma Prezes Stowarzyszenia.
11. W przypadku naruszenia zasad niniejszego statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Stowarzyszeniu – Zarząd ma prawo nałożyć kary na członków Stowarzyszenia.
12. Kary, które może nałożyć zarząd to:
a. upomnienie,
b. nagana,
c. wykluczenie z Stowarzyszenia.
13. Tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd. Tryb postępowania jest dwuinstancyjny.

 

§ 12. Komisja Rewizyjna.

1. Komisja Rewizyjna jest władzą powoływaną przez Walne Zebranie Członków do kontrolowania działalności Zarządu Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
4. Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz do roku kontrolę statutowej i finansowej działalności Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz stawia wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
6. Komisja Rewizyjna może wnioskować o zwołanie posiedzenia Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd.
7. W przypadku określonym w ust. 6 zebranie Zarządu powinno być zwołane nie później niż 30 dni, a Walne Zebranie Członków nie później niż 45 dni od złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną.
8. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od Zarządu w sprawach wynikających z kontroli pracy Zarządu oraz wnioskować o usunięcie nieprawidłowości.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
10. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 13. Sąd Koleżeński.

1. Sąd Koleżeński jest wybierany przez Walne Zebranie Członków w składzie trzyosobowym: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
2. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa cztery lata.
3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należą sprawy związane z naruszeniami przez członków zasad współżycia społecznego i dobrego imienia Stowarzyszenia, naruszania przez członków niniejszego statutu oraz orzekanie w sprawach kar statutowych.
4. Sąd Koleżeński działa na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.
5. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków, złożone w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.
6. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

 

§ 14. Uzupełnianie władz Stowarzyszenia.

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 33% składu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz 40% składu Zarządu pochodzącego
z wyboru.
3. W przypadku zmian większych niż określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu uzupełnienia składu władz.

 

§ 15. Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
3. Na fundusz Stowarzyszenia składają się środki finansowe pochodzące z opłat wpisowego i składek członkowskich oraz darowizn, dotacji i środków z innej działalności statutowej Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi odrębnymi przepisami.
5. Stowarzyszenie będzie prowadziło działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:
a. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 94.99.Z,
b. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B,
c. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z,
d. pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.19.Z,
e. pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu 85.53.Z,
f. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z,
g. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 79.90.C,
h. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.19.Z,
i. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.29.Z.
6. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału między jego członków.
7. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
8. Stowarzyszenie może tworzyć spółki, fundacje i fundusze oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.

 

§ 16. Reprezentacja.

1. Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa Stowarzyszenia lub zastępcy Prezesa Stowarzyszenia oraz sekretarza lub skarbnika. W pozostałych przypadkach Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Stowarzyszenia lub zastępca Prezesa Stowarzyszenia.

 

§ 17. Postanowienia końcowe.

1. Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.
3. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
5. Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator występuje do sądu rejestrowego
z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń.
6. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego.

Kołobrzeg, dnia 05 – X – 2017 r.