Uchwała nr 1/2018 w sprawie wysokości składek

Uchwała nr 1/2018
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Sapere Aude
z dnia 01 lutego 2018 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sapere Aude na podstawie § 5 ust. 1 pkt c Statutu Stowarzyszenia postanawia się co następuje:

§ 1

Uchwala się składki członków Stowarzyszenia w następującej wysokości:

1. Członkowie pełnoletni – 60 zł ,
2. Studenci, emeryci – 30 zł,
3. Uczniowie – 0 zł.

§ 2

Uchwala się wysokość wpisowego dla nowych członków Stowarzyszenia w następującej wysokości:

1. Członkowie pełnoletni – 30 zł ,
2. Studenci, emeryci – 15 zł,
3. Uczniowie – 0 zł.

§ 3

Osoby, które przystąpią do Stowarzyszenia w trakcie roku zobowiązane są zapłacić pełną składkę roczną w terminie miesiąca od daty przystąpienia do Stowarzyszenia.

§ 4

Składkę należy uiścić na konto Stowarzyszenia do końca marca za dany rok kalendarzowy
z góry lub do końca każdego kwartału w przypadku płatności kwartalnych.

§ 5

Na wniosek członka Stowarzyszenia, w uzasadnionych przypadkach Zarząd może zmniejszyć lub anulować składkę za dany rok lub kwartał.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.